This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 4 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 4


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
169-177 Title: The risk of transmitting bacterial infections via blood component transfusion

Author: Korsak J.

Tytuł: Ryzyko przeniesienia zakażeń bakteryjnych za pośrednictwem przetoczeń składników krwi

Autor: Korsak J.

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
178-181 Title: Determination the significance level of diabetes as predisposing factor for fungal surgical site infection

Authors: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A.

Tytuł: Określenie istotności cukrzycy jako czynnika predysponującego do grzybiczego zakażenia miejsca operowanego

Autorzy: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A.

182-187 Title: To what extent diabetes is a key risk factor development of bacterial surgical site infection in patients undergoing abdominal procedures?

Authors: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A

Tytuł: W jakim stopniu cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju bakteryjnego zakażenia miejsca operowanego u chorych operowanych w zakresie jamy brzusznej?

Autorzy: Montewka M., Skrzek A., Plewik D., Kozioł-Montewka M., Rudzki S., Kwaśniewska A

188-193 Title: The assessment of the level of complement’s elements and cytokines levels in persons occupationally exposed to Borrelia burgdorferi infections

Authors: Tokarska-Rodak M., Kozioł-Montewka M., Plewik D., Szepeluk A., Paszkiewicz J.

Tytuł: Ocena poziomu składowych układu dopełniacza oraz wybranych cytokin u osób zawodowo narażonych na zakażenia Borrelia burgdorferi

Autorzy: Tokarska-Rodak M., Kozioł-Montewka M., Plewik D., Szepeluk A., Paszkiewicz J.

194-197 Title: Preferences of asthma/COPD patients in inhaler choosing

Authors: Płusa T, Bijoś P

Tytuł: Preferencje chorych na astmę/POChP przy wyborze inhalatora

Autorzy: Płusa T, Bijoś P

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
198-201 Title: The program of the Hospital Antibiotic Policy – aims and rules of the realization

Authors: Jaroszewska K, Pulkowska-Nowocień A, Gawlak M, Nitsch-Osuch A

Tytuł: Program Szpitalnej Polityki Antybiotykowej – cele i zasady realizacji

Autorzy: Jaroszewska K, Pulkowska-Nowocień A, Gawlak M, Nitsch-Osuch A

202-211 Title: Population resistance and bioterrorism threats. Part I – Bacteria

Authors: Bigos M, Denys A

Tytuł: Odporność populacyjna w aspekcie zagrożenia bioterrorystycznego. Część I – bakterie

Autorzy: Bigos M, Denys A

212-217 Title: Bacterial and protozoal opportunistic infections in patients with inflammatory bowel disease

Authors: Akutko K, Iwańczak B

Tytuł: Bakteryjne i pierwotniakowe zakażenia oportunistyczne u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit

Autorzy: Akutko K, Iwańczak B

218-227 Title: Monoclonal antibodies as a type of immunotherapy for the treatment of selected cancers

Author: Konopka M, Kaczmarczyk D, Fol M

Tytuł: Przeciwciała monoklonalne jako rodzaj immunoterapii w leczeniu wybranych nowotworów

Autor: Konopka M, Kaczmarczyk D, Fol M

228-233 Title: Omentin – a new adipocytokine with benefical cardiometabolic properties

Authors: Lis I, Ratajczak A, Bogdański P.

Tytuł: Omentyna – nowa adipocytokina o korzystnych właściwościach kardiometabolicznych

Autorzy: Lis I, Ratajczak A, Bogdański P.