This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 


SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 4 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 4


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
145-152 Title: European Antibiotic Awareness Day – important initiative in public health education 

Authors: Mazińska B, Hryniewicz W.

Tytuł: Pokrzywka z zimna

Autorzy: Mazińska B, Hryniewicz W. 

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
153-160 Title: Assessment diagnostic criteria in patients with different clinical and laboratory manifestations of sensitization to house dust mites efficiency and forecasting allergen specific immunotherapy based on allergies component diagnostic

Authors: Zubchenko SO, Yuriev SD.

Tytuł: Ocena kryteriów diagnostycznych u pacjentów o różnych klinicznych i laboratoryjnych objawach uczulenia na roztocza kurzu domowego i prognozowanie skuteczności immunoterapii alergenowej w oparciu o diagnostykę komponentową alergii 

Autorzy: Zubchenko SO, Yuriev SD.  

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
161-165 Title: Infection of Klebsiella pneumoniae NDM – a case report

Authors: Płusa T, Kłodzińska A, Komaszyńska A, Wyszkowski W, Raszczepkin P.

Tytuł: Zakażenia Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadków 

Autorzy: Płusa T, Kłodzińska A, Komaszyńska A, Wyszkowski W, Raszczepkin P.

166-169 Title: Phlegmona the chest wall and abdominal wall complications, sepsis, pulmonary embolism and sudden cardiac arrest in a patient with diabetes type 2 – a case report 

Authors: Sokołowski R, Toczyska I, Targowski T. 

Tytuł: Ropowica ściany klatki piersiowej oraz powłok brzusznych, powikłana sepsą, zatorem tętnicy płucnej i nagłym zatrzymaniem krążenia u chorej z cukrzycą typu 2 – opis przypadku 

Autorzy: Sokołowski R, Toczyska I, Targowski T. 

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
170-177 Title: Severe glucocorticosteroid-resistant asthma 

Author: Chazan R.

Tytuł: Astma ciężka steroidooporna 

Autor: Chazan R. 

178-184 Title: Steroid receptors in pregnancy 

Authors: Sipak-Szmigiel O, Daszkiewicz A, Ćwiek D, Zdunek E, Laszczyńska M, Malinowski W. 

Tytuł: Receptory steroidowe w ciąży 

Autorzy: Sipak-Szmigiel O, Daszkiewicz A, Ćwiek D, Zdunek E, Laszczyńska M, Malinowski W. 

185-190 Title: Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing as a global threat

Author: Płusa T. 

Tytuł: Klebsiella pneumoniae wytwarzająca karbapenemazy jako globalne zagrożenie 

Autor: Płusa T. 

191-197 Title: The pathogens that live in the water dangerous to human health 

Authors: Tokarska-Rodak M, Plewik D. 

Tytuł: Patogeny bytujące w wodzie zagrażające zdrowiu człowieka 

Autorzy: Tokarska-Rodak M, Plewik D.