This journal has been covered by 
Elsevier Excerpta Medica database EMBASE, Amsterdam, The Netherlands Polish Medical Bibliography,  Central Medical Library, Warsaw, Poland
Index Copernicus   4,19
KBN 6,0

INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY & CLINICAL
IMMUNOLOGY IN FAMILY MEDICINE

 

 

 

 SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 3 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 3


 
strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
  EDITORIALS ARTYKUŁY REDAKCYJNE      
137-142 Title: Evaluation of immune status of lung cancer patients before immunomodulatory treatment 

Authors: Domagała-Kulawik J. 

Tytuł: Ocena stanu układu odporności u chorych na raka płuca przed leczeniem immunomodulującym 

Autorzy: Domagała-Kulawik J. 

  ORIGINAL PAPERS PRACE ORYGINALNE      
143-150 Title: Influenza vaccination coverage among seniors aged >65 years in a single primary care setting in 2011-2015

Authors: Nitsch-Osuch A, Karolak K, Sadecka E, Brydak L. 

Tytuł: Stan zaszczepienia przeciw grypie u seniorów wieku >65 lat w wybranej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w latach 2011-2015 

Autorzy: Nitsch-Osuch A, Karolak K, Sadecka E, Brydak L. 

  CASE REPORTS PRACE KAZUISTYCZNE      
151-154 Title: Cardiac tamponade in the course of infective endocarditis – a case report 

Authors: Leyko T, Wojdyga R, Pokłoński J, Winnicka I, Płusa T. 

Tytuł: Tamponada serca w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku 

Autorzy: Leyko T, Wojdyga R, Pokłoński J, Winnicka I, Płusa T. 

  REVIEW PAPERS PRACE POGLĄDOWE      
155-167 Title: The ability to control of community-acquired pneumonia in patients with COPD 

Authors: Płusa T. 

Tytuł: Możliwości kontrolowania zewnątrzszpitalnych zapaleń płuc u chorych na POChP 

Autorzy: Płusa T. 

168-172 Title: The asthma-COPD overlap syndrome

Authors: Hadyś A.

Tytuł: Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autorzy: Hadyś A.

173-178 Title: Medical applications for the contact allergen – diphenylcyclopropenone 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

Tytuł: Zastosowanie lecznicze alergenu kontaktowego difenylocyklopropenonu 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

179-185 Title: The use of ultrasonography in the diagnosis and treatment of pain caused by changes in the intervertebral joints of the spine 

Authors: Uszko R. 

Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i leczeniu bólu spowodowanego zmianami w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa 

Autorzy: Uszko R. 

186-191 Title: The legal framework for the diagnostic and therapeutic procedures 

Authors: Siebielska-Gasek M. 

Tytuł: Prawne uwarunkowania postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 

Autorzy: Siebielska-Gasek M.