CONTENTS  2012; Vol. 18, No.1

9   Płusa T. EDITORIAL
The importance of immunomodulatory properties of macrolides in obstructive diseases  of the respiratory tract 

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Znaczenie immunomodulacyjnych właściwości makrolidów w obturacyjnych chorobach układu oddechowego
14 Nitsch-Osuch A., Woźniak-Kosek A., Brydak L. B. REVIEWS
Rapid influenza detection tests – advantages and disadvantages
PRACE POGLĄDOWE
Szybkie testy diagnostyczne w rozpoznawaniu grypy – wady i zalety
22 Chorostowska-Wynimko J., Popławska B., Janciauskiene S.
Alpha-1 antitrypsin: role in human physiology and pathology Alfa-1 antytrypsyna: rola w fizjologii i patologii człowieka
29 Targowski T. Prognostic, diagnostic and therapeutic usefulness of telomerase assay in the lung cancer
Prognostyczna, diagnostyczna i lecznicza przydatność oznaczania telomerazy w raku płuca
34 Mazurek J., Jahnz-Różyk K. The variety of types of adverse side-effects during treatment with biological drugs Różne rodzaje objawów ubocznych w czasie stosowania leków biologicznych
41 Kiliś-Pstrusińska K. Paediatric Henoch-Schönlein purpura – immunological and clinical aspects for a family doctor Plamica Schönleina-Henocha u dzieci – immunologiczne i kliniczne aspekty dla lekarza rodzinnego
46 Słowik M., Misiuk-Hojło M. Uveitis in systemic diseases Zapalenie błony naczyniowej w chorobach układowych
50 Błaszczuk J., Wróblewska I. Management with colitis ulcerosa patient in family doctor practice Postępowanie z chorym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w praktyce lekarza rodzinnego

 

CONTENTS  2012; Vol. 18, No.2

61 Grata-Borkowska U., Steciwko A. EDITORIAL
Reactive arthritis as a diagnostic and therapeutic problem in general practice

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Reaktywne zapalenia stawów jako problem diagnostyczny i terapeutyczny w praktyce lekarza rodzinnego
66 Korab-Doroszkiewicz A., Pacholska-Pytlakowska M., Płusa T. REVIEWS
Cardiac sarcoidosis

 

PRACE POGLĄDOWE
Sarkoidoza z zajęciem serca
72

Kaaz K., Mysiak A.: 

 

 

Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) – sepsis variant or different clinical picture? Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) – wariant sepsy czy odrębna postać kliniczna?
76 Kucharczyk P., Jahnz-Różyk K. Pathophysiology, epidemiology and clinical picture of infections caused by Legionella pneumophila

Patofizjologia, epidemiologia i obraz kliniczny zakażeń wywołanych przez Legionella pneumophila

 

85

Kucharczyk P., Jahnz-Różyk K.:                         

 

Diagnosis, treatment and prevention of infections caused by Legionella pneumophila – standards of practice Rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Legionella pneumophila – standardy postępowania

 

93 Płusa T.

Interactions of macrolide antibiotics and their implications for respiratory infections

 

Interakcje antybiotyków makrolidowych i ich następstwa w zakażeniach układu oddechowego
98 Jabłoński A., Płusa T.

Antibiotics in exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

 

Antybiotyki w leczeniu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
102 Omernik A.

Serum procalcitonin level in lower respiratory track infections

 
Stężenia prokalcytoniny w surowicy chorych z zakażeniem dolnych dróg oddechowych

CONTENTS  2012; Vol. 18, No.3

117 Kokocińska M., Tarkowski M., Latocha M. EDITORIAL
The role of Heat Shock Proteins in Photodynamic Therapy

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Rola białek szoku cieplnego w terapii fotodynamicznej
122 Płusa T. REVIEWS
The anti-inflammatory effects of macrolides in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease

 

PRACE POGLĄDOWE
Przeciwzapalne działanie makrolidów u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
127 Grubek-Jaworska H. Contemporary diagnostic possibilities of respiratory tract infections Współczesne możliwości diagnostyczne zakażeń układu oddechowego
135 Dąbrowska M.M., Stańczak W., Wiercińska-Drapało A. Tuberculosis in patients with HIV infection Gruźlica u osób zakażonych HIV
140 Ziołkowski J. Tberculosis in children – is it the same like in adults? Gruźlica u dzieci – czy jest taka, jak u dorosłych?
148 Krenke R., Korczyński P. Diagnostic and therapeutic approach to patients with tuberculous pleural effusion Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej
156 Omernik A. Endemic and opportunistic fungal diseases of the respiratory tract Grzybice endemiczne i oportunistyczne układu oddechowego

CONTENTS  2012; Vol. 18, No.4

173 Płusa T. EDITORIAL
Control of inflammatory process in small airways in obstructive pulmonary diseases
ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Kontrolowanie procesu zapalnego w małych oskrzelach w chorobach obturacyjnych
180 Brewczyński P.Z., Grudzień A., Kubarek E., 
Śpiewak R.
ORIGINAL PAPERS
The analysis of a relationship between atopy and contact allergy in the group of patients of the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec

 

PRACE ORYGINALNE
Analiza związku między atopią i alergią kontaktową w grupie pacjentów Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
185 Kobusiak-Prokopowicz M., Mysiak A. REVIEWS
Eosinophilic myocarditis
PRACE POGLĄDOWE
Eozynofilowe zapalenie mięśnia serca
190 Chudzicka A., Zieniuk E. Pneumonia in patients with acquired immunodeficiency syndrome Zapalenia płuc u chorych z zespołem nabytego upośledzenia odporności
196 Kiliś-Pstrusińska K. Management of children with idiopathic nephrotic syndrome in general practice Postępowanie z dzieckiem z idiopatycznym zespołem nerczycowym w praktyce lekarza rodzinnego
202 Medyńska A., Kiliś-Pstrusińska A. Lupus nephritis in children and adolescent – diagnostic and therapeutic problems
Toczniowe zapalenie nerek u dzieci i młodzieży – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
207 Bryl A., Mrugacz M., Krajewska M. Immunological aspects of the diabetic retinopathy development Aspekty immunologiczne rozwoju retinopatii cukrzycowej
210 Śpiewak R., Kordus K. The classification and definitions of diseases from the spectrum of egzema Podział i definicje chorób z kręgu wyprysku