INTERNATIONAL REVIEW OF

ALLERGOLOGY& CLINICAL
IMMUNOLOGY

 


 Summary
    


     

Immunology and atherosclerosis: thepossiblemechanisms 

M. Dziekiewicz1, W. Kozlowski2, M. Maruszynski1                     

Military Institute of Health Services, Warsaw, Poland; 1Department of General, Oncological & Vascular Surgery, 2Department of Pathology

Immunologia a miażdżyca: możliwe mechanizmy 

M. Dziekiewicz1, W. Kozlowski2, M. Maruszynski1

 

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, 1Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, 2Zakład Patologii

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2008; Vol. 14, No.3-4

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2008; Vol. 14, No.3-4

This paper reviews the current data on the pathology and mechanisms of the development of atherosclerosis in order to better understand the comptexity of this process. This disease still causes many problems both for the patients, such as those suffering from the peripheral arteries disease (PRD), and for the physicians and investigators. Results of the multidisciplinary research clearly indicate that this process is much more complicated than we have hitherto learnt. A special role of immune mechanisms in the pathology of arteriosclerosis is being debated.

W pracy tej przedstawiono dane, zgromadzone na podstawie najnowszych doniesień, traktujące o patogenezie miażdżycy Starano się przedstawić całą złożoność mechanizmów skutkujących rozwojem tej patologii. Miażdżyca nadal pozostaje nierozwiązanym problemem, nie tylko dla chorych cierpiących z powodu miażdżycowego niedokrwienia kończyn, ale również dla lekarzy i badaczy. Prześledzenie wyników badań naukowców wielu dyscyplin medycznych pozwala dostrzec jak wiedza na ten temat jest obszerna i o ile jest większa w porównaniu z poprzednimi dziesięcioleciami. Dociekając patogenezy miażdżycy przyszło badaczom przemierzyć również scieżki immunologii.

Key words:  immunonology, atherosclerosis, dendritic cells

Słowa kluczowe: immunologia, miażdżyca, komórki dendrytyczne


S and Z
variants of alpha-1-antitrypsin 
and allergic diseases

A. G. Palma-Carlos, MD. PhD, FAAAAI, M. Amelia Spinola Santos, MD., M.L. Palma-Carlos, Pharm D, PhD.

Clinical Allergy Immunology Center (CAIC), Lisbon, Portugal

Warianty 
S i Z alfa-1-antytrypsyny 
a choroby alergiczne

A. G. Palma-Gartos, M. Amelia Spinola Santos,
M.L. Palma-Carlos

Cetrum Klinicznej Alergologii i Immunologii, Lizbona, Portugalia 

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2008; Vol. 14, No.3-4

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2008; Vol. 14, No.3-4

The alpha-1 antitrypsin deficiency is usually related to COPD or a severe liver disease in children. S and Z are the most current variants of alpha-1-antitrypsin related to the disease. The atpha­1 antitrypsin deficiency in asthma was described by FAGERHOL as early as 1968-1976 as welt as by us, but possible relationship with other allergic diseases is not clear. We have investigated alpha-1-antilrypsin variants in a group of allergic patients with low levels of alpha-9 proteins.

Material and methods. Serum protein electrophoresis has been done in all the patients. When the alpha-1 proteins fraction was below 1.5 g/l, a dose of alpha-1-antitrypsin was requested which was eventually repeated in the non-inflammatory period. If the level of alpha-1-antitrypsin was less than 90 mcg/dl, a genetic study was done using a sample of blood in EDTA by extraction of the genomic DNA and evaluation of the alpha-1-antitrypsin glu 264 val and glu 342 lys gene mutations, by enzymatic amptification of DNA (PCR) with specific otigonucteotides and analysis of the amplification products' melting curves (Medical Genetics Department, J. Chaves Diagnostics - I Moreira, H Carreira). Results. In 13 patients variants S or Z were found: one ZZ homozygotic with chronic urticaria and autoimmune thyroiditis without any respiratory complaints, one SZ heterozygotic with non­atopic asthma, five MZ heterozygotics, two with non-atopic asthma, one with persistent non-atopic rhinitis, two with atopic asthma and persistent rhinitis, one SS homozygatic with allergic rhinitis, five MS heterozygotics one with atopic asthma plus recurrent respiratory infections, two with atopic asthma, one with non-atopic asthma, one with atopic dermatitis and no respiratory comptaints. 

Conclusions. Apart from COPD and some cases of asthma, abnormal S or Z alpha antitrypsin variants could coexist with other allergic diseases. The alpha-1-antitrypsin deficiency can probably at so play a role in asthma, other findings being coincidental. In this study nine out of 13 patients presenting with the alpha-1­anti-trypsin deficiency suffered from asthma. Environmental factors can also play a role in the clinical presentation. A study composed of a larger group of patients could possibly detect some correlations between the S and Z variants and allergic diseases.

Niedobór alfa-1-antytrpsyny jest zwykle odnoszony do POChP lub ciężkiej choroby wątroby u dzieci. Najbardziej aktualne warianty S i Z alfa-1-antytrypsyny są opisywane dla danej choroby Niedobór alfa-1-antytrypsyny w astmie został opisany przez Fagerhot już w 1968-1976, a także przez nasz zespół. Nadal możliwe relacje z innymi chorobami alergicznymi nie są w pełni zrozumiałe. Podjęliśmy badania wariantów alfa-1-antytrypsyny w grupie chorych z obniżonym poziomem alfa-1-protein.

Materiał i metody. Dokonano rozdziału elektroforetycznego białek osocza u wszystkich chorych. Gdy wartość frakcji białkowej była poniżej 1,5g/l, dawka alfa-1-antytrypsyny żądana była taką, aby mogła być podawana w okresie bez zapalenia. Jeżeli poziom alfa-1­antytrpsyny był niższy niż 90 mcg/dl, przeprowadzano testy genetyczne z zastosowaniem próbki krwi w EDTA poprzez genom DNA i ocenę genetycznych mutacji alfa-1-antytrpsyny w pozycjach glu 264 wal i glu 342 lyz, na drodze enzymatycznej amplifikacji DNA ze swoistymi oligonukleotydami i analizy produktów amplifikacji (Medical Genetics Department, J. Chaves Diagnostics - I Moreira, H Carreira).

Wyniki. U 13 chorych znaleziono warianty S i Z.: jeden ZZ homozygotyczny w przewlekłej pokrzywce i autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy bez dolegliwości oddechowych, jeden SZ hetero­zygotyczny w nie-atopowej astmie, pięć MZ heterozygotycznych ­dwa w nie-atopowej astmie, jeden w nie-atopowym przewlekłym nieżycie nosa, dwa z atopową astmą i przewlekłym nieżytem nosa, jeden SS homozygotyczny z alergicznym nieżytem nosa, pięć MS heterozygotycznych - jeden z atopowa astmą i nawracającymi zakażeniami oddechowymi, jeden z nie-atopową astmą, jeden z atopowym zapaleniem skóry i bez dolegliwości oddechowych.

Wnioski. Poza POChP i niektórymi przypadkami astmy nietypowe warianty S i Z alfa-1-antytrypsyny mogły współistnieć z innymi chorobami alergicznymi. Niedobór alfa-1-antytrypsyny może prawdopodobnie odgrywać rolę w astmie, a inne stany występowały niezależnie. W tym badaniu dziewięciu chorych z trzynastu chorowało na astmę i wykazywało niedobór alfa-1-antytrypsyny Czynniki środowiskowe mogą także odgrywać pewną rolę w całości obrazu klinicznego. W badaniach obejmujących większe grupy chorych będzie możliwe wykrycie pewnych korelacji między S i Z a chorobami alergicznymi.

Key words:  alpha-1-antitrypsin, COPD, allergy, asthma

Słowa kluczowe:  alfa-i-antytrypsyna, POChP, alergia, astma