86.


 

 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY EDITORIAL

Mędraś M., Szczęsny M.: Rak sutka u mężczyzn . Male breast cancer

 

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

Zakrzewska I., Kozłowski L., Wojtukiewicz M.: Ocena zmian stężeń interleukiny 6 i białka C-reaktywnego u chorych na nowotwory piersi The assessment of concentration variations of interleukin 6 and C-reactive protein in patients with breast tumors.

Czeczot H., Skrzycki M., Gawryszewska E., Podsiad M., Porembska Z.: Ocena statusu antyoksydacyjnego u chor z pierwotnym rakiem..wątroby Evaluation of antioxidant status in patient; with primary hepatocellular carcinoma

Snarska J., Szajda S., Skrzydlewski Z., Kożuszko B.: Ocena wartości diagnostycznej prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka trzustki, wątroby i jajnika.. Evaluation of diagnostic value cancer procoagulant in cases of pancreas, liver and ovary cancer .

Starzyńska T., Ławniczak M., Marlicz K., Chosia M., Domagała W.: 
Białko p53 w pierwotnym raku żołądka i współistniejących przerzutach p53 protein in primary gastric carcinoma and coexisting metastases

Bartosik-Psujek H., Belniak E., Stelmasiak Z.: Białka ostrej fazy u chorych z zawałem mózgu z towarzyszącym procesem infekcyjnym The acute phase proteins in patients with cerebral infarction with or without coexisting infectious process

Łukieńczuk T., Bojarski B., Jaźwiec P., Forkasiewicz Z., Kędzierski B., Domosławski P.: Spiralna tomografia komputerowa z opcją 3-D rekonstrukcji w diagnostyce przedoperacyjnej wola zamostkowego(doniesienie wstępne) Three-dimensional spiral computed tomography imaging in preoperative diagnostic of substernal goiter (preliminary study)

Kotschy M., Żekanowska E., Rość D., Missima M., Ogorzeja W., Kotschy D.: Czy krążenie pozaustrojowe podczas pomostowania aortalno-wieńcowego uszkadza komórki śródbłonka naczyń? Does extracorporal circulation during coronary artery bypass graft damage vascular endothelial cells?

Kazimierska E., Częstochowska E.: Stężenie homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy u chorych z alkoholową chorobą wątroby Serum homocysteine, vitamin B12 and folic acid concentrations in patients with alcoholic liver disease..

Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Nekanda-Trepka A., Jaroszewicz-Heigelmann H., Grzymisławski M., Pawłowski W., Majewska K., Lachowicz A., Bochenek A., Ryżko-Skiba M.: Stan odżywienia pacjentów w szpitalach w Polsce. I. Ocena przesiewowa pacjentów dorosłych Nutrition state of patients in hospitals in Poland. I. Screening assessment of adult patients

Jarosz M., Dzieniszewski J., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Bułhak-Jachymczyk B., Panczenko-Kresowska B., Nekanda-Trepka A., Jaroszewicz-Heigelmann H., Grzymisławski M., Pawłowski W., Majewska K., Ryżko-Skiba M., Lachowicz K., Bochenek A., Orzeszko M.: Stan odżywienia pacjentów w szpitalach w Polsce. II. Pogłębiona ocena stanu odżywienia pacjentów dorosłych . Nutrition state of patients in hospitals in Poland. II. More thorough assessment of nutrition state of adult patients

Korczowski B., Kowalczyk J.R., Bijak M., Rusin J.: Prokalcytonina, białko C-reaktywne i odczyn opadania krwinek czerwonych w aktywnej fazie chorób autoimmunizacyjnych u dzieci. Concentration of procalcitonin and C-reactive protein in serum and erythrocyte sedimentation rate in active autoimmune diseases in children

Kot M,, Kruk-Jeromin J.: Dziedziczenie rozszczepów wargi i/lub podniebienia  The inheritance of cleft lip with or without coexisting the cleft palate  

Rudnik I., Popławska R., Zajkowska J., Konarzewska B., Juchnowicz D., Pancewicz S.A.: Problemy psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme . Mental problems in Lyme disease

Radowicki S., Kobielski A.: Metody zapobiegania niepożądanej ciąży wśród studentów Contraceptive practices among students

Tacikowski T., Wajszczyk B., Charzewska J., Ciok J., Dzieniszewski J.: Porównanie spożycia tłuszczów u chorych z gruczolakami jelita grubego i w grupie kontrolnej. Comparison of fat consumption by patients with large bowel adenomas and control group

Wasilewska A., Zoch-Zwierz W., Tomaszewska B., Wierciński R., Winiecka W., Smółko M., Porowski T., Koput A., Janicka K.: Stężenie transformującego czynnika wzrostowego (ß1 w surowicy u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w zależności od sposobu leczenia.  The assessment of transforming growth factor-(ß1 in serum of children with idiopathic nephrotic syndrome depending on the way of treatment

 

PRACE KAZUISTYCZNE CASE REPORTS

Patyra K., Kieszko D., Swaczyj E.: Przebieg raka sromu u 35-letniej kobiety. The course of vulvar carcinoma in 35-year-old female patient

Wójcik-Suwalska M., Bissinger A., Baj Z.: Zastosowanie 24-godzinnego automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego do weryfikacji rozpoznania nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie (opis przypadku)  Automatic blood pressure monitoring for verification of earlier diagnosis of resistant to treatment arterial hypertension (case report)

Bubała H., Sońta-Jakimczyk D,,Szczepańska M., Szprynger K.: Zespół lizy guza w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej spowodowany monoterapią prednizonem Tumour lysis syndrome in the course of acute lymphoblastic leukemia as the consequence of prednisone monotherapy

 

PRACE POGLĄDOWE REVIEW PAPERS

Wożakowska-Kapłon B.: Migotanie przedsionków - współczesna taktyka postępowania Atrial fibrillation - therapeutic strategies

Rymaszewska J., Kiejna A., Górna R., Kustrzycki W.: Neuropatologiczne następstwa chirurgicznego leczenia i choroby wieńcowe Neuropathological effects of surgical treatment of coronary heart disease .

Rymaszewska J., Kiejna A.: Zaburzenia depresyjne i lękowe po operacji rewaskularyzacji naczyń wieńcowych The depression and anxiety disorders after coronary artery bypass grafting

Taradaj J., Franek A., Polak A.: Ocena wpływu promieniowania laserowego na leukocyty - krytyczne doniesienia i kontrowersje. The laser irradiation effects on the blood leukocytes: controversies and critical research findings

Klimczak J., Markert R.: Retrospektywna analiza zgonów po procedurach endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii Retrospective analysis of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography deaths

Banaszkiewicz A., Feleszko W.: Zjawiska immunologiczne w gruźlicy u dzieci Immune mechanisms in tuberculosis in children

87.


 

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Kucharzewski M., Sieroń A., Kowalczyk J.: Białka szoku termicznego w niedokrwieniu mięśnia sercowego 213

PRACE ORYGINALNE

Zagórecka E., Kaczmarski M., Piotrowska-Jastrzębska J.: Subiektywne postrzeganie nadwrażliwości na wybrane pokarmy zawierające substancje dodatkowe wśród dzieci i młodzieży ze szkół białostockich .  217

Zagórecka E., Kaczmarski M., Piotrowska-Jastrzębska J.: Porównanie subiektywnie postrzeganej nadwrażliwości na wybrane pokarmy zawierające substancje dodatkowe w grupie dzieci z  alergią/nietolerancją pokarmową oraz w grupie dzieci bez tej patologii  222

Romańczuk W., Samojedny A.: Ocena wpływu alergii pokarmowej IgE-zależnej na czas pasażu jelitowego u dzieci z przewlekłymi zaparciami . 226

Słotwiński R., Lech G., Gomuła J., Zaleska M., Krasnodębski I. W.: Zmiany stężenia antagonisty receptora  interleukiny 1 oraz interleukiny 6 u chorych po urazie operacyjnym . 231

Góra M., Dobrzyńska L., Koseda-Dragan M.: Udary mózgu u chorych z toczniem rumieniowatym układowym 235

Łątkowski K., Gryboś M., Blok R., Korzeniewski J.:  Analiza sposobów ukończenia ciąży po przebytych cięciach cesarskich w ostatnim pięćdziesięcioleciu  239

Zyśko D.: Wpływ wysiłku fizycznego na osoczowe stężenie neuropeptydu Y u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze 244

Jabiońska E., Marcińczyk M., Iżycka A., Hermanowska-Szpakowicz T.: Wpływ interleukiny 15 na aktywność neutrofilów w przebiegu boreliozy z Lyme  249

PRACE KAZUISTYCZNE

Rubinsztajn R., Nasiłowski J., Chazan R.: Zawał serca u 39-letniej kobiety jako powikłanie napadu astmy oskrzelowej   253

Zalewska-Szewczyk B., Przybysz K., Kowalewska-Pietrzak M., Stolarska M., Bodalski J.: Jatrogenna hiperlipidemia w przebiegu leczenia L-asparaginaza i glikokortykosteroidami u dwojga dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną   256

PRACE POGLĄDOWE

Dziankowska-Bartkowiak B., Waszczykowska E., Skrętkowicz K.: Twardzina układowa - leczenie objawowe   259

Skrętkowicz K., Waszczykowska E., Dziankowska-Bartkowiak B.: Twardzina układowa - przegląd leków  i nowych metod terapeutycznych  263

Pietrucha-Dutczak M., Marcol W., Korczyńska I., Matuszek I., Górka D., Lewin-Kowalik J.: Struktura powłok mielinowych. Część I  268

Szajer K., Karakuła H., Grzywa A.: Dylematy stosowania leków psychotropowych w okresie ciaży i laktacji  273

Galińska B., Szulc A., Walecki J., Kubas B., Tarasów E.: Postępy w neuroobrazowaniu schizofrenii: spektroskopia rezonansu magnetycznego  278

Wilczyńska-Borawska M., Stokowska W.: Choroba przyzębia i miażdżyca: niedoceniany związek?  281

Krukowska J., Czernicki J.: Postępy w rozpoznawaniu porażeń nerwu twarzowego - patofizjologia i objawy kliniczne  284

Fijałkowski M., Graczyk J.: Glikokortykosteroidy w terapii gruźliczego zapalenia opłucnej   288

Kościuch J., Chazan R.: Rola zakażeń wirusowych w patogenezie obturacyjnych chorób płuc    292

Litwin M.: Nadciśnienie tętnicze jako powikłanie i czynnik ryzyka postępu przewlekłej niewydolności nerek u dzieci   296

LISTY DO REDAKCJI

Zdziarski P., Simon K.: Racjonalny wybór produktów farmaceutycznych   302

 

 

EDITORIAL

Kucharzewski M., Sieroń A., Kowalczyk J.: Heat-shock proteins in myocardial ischemia  213

ORIGINAL PAPERS

Zagórecka E., Kaczmarski M., Piotrowska-Jastrzębska J.: Subjective perception of hypersensitivity to chosen additive-containing foods in children and adolescents from schools in Białystok .217

Zagórecka E., Kaczmarski M., Piotrowska-Jastrzębska J,: Comparison of subjectively perceived hypersensitivity to chosen additive-containing foods between children with food allergy/ intolerance and without this pathology  222

Romańczuk W., Samojedny A.: The assessment of the influence of IgE-mediated food allergy on colonic transit time in children with chronic constipation  226

Słotwiński R., Lech G., Gomuła J., Zaleska M., Krasnodębski I.W.: Alterations of interleukin 1 receptor antagonist and interleukin 6 serum levels after operative trauma   231

Góra M., Dobrzyńska L., Koseda-Dragan M.: Cerebral strokes in the patients with systemic lupus erythematosus   235

Łątkowski K., Gryboś M., Blok R., Korzeniewski J.: The analysis of labour methods after cesarean sections in the last 50 years   239

Zyśko D.: The influence of the exercise on plasma concentration of neuropeptide Y in patients with essential hypertension  244

Jabłońska E., Marcińczyk M., Iżycka A., Hermanowska-Szpakowicz T.: Effect of interleukin 15 on the activity of PMN during Lyme borreliosis  249

CASE REPORTS

Rubinsztajn R., Nasiłowski J., Chazan R.: Asthma induced myocardial infarction in a 39-year old woman   249

Zalewska-Szewczyk B., Przybysz K., Kowalewska-Pietrzak M., Stolarska M., Bodalski J.: Jatrogenic hyperlipidaemia, after L-asparaginase and glycocorticosteroides treatment, in the two children with acute lymphoblastic leukaemia   253

REVIEW PAPERS

Dziankowska-Bartkowiak B., Waszczykowska E., Skrętkowicz K.: Systemic sclerosis - symptomatic treatment  259

Skrętkowicz K., Waszczykowska E., Dziankowska-Bartkowiak B.: Systemic sclerosis - drugs and new therapeutic methods   263

Pietrucha-Dutczak M., Marcol W., Korczyńska I., Matuszek I., Górka D., Lewin-Kowalik J.: Protein composition and       structure of myelin sheaths. Part I  268

Szajer K., Karakuła H., Grzywa A.: The dilemmas of the use psychotropic drugs during pregnancy and breast feeding  273

Galińska B., Szulc A., Walecki J., Kubas B., Tarasów E.: Advances in neuroimaging in schizophrenia: magnetic resonance spectroscopy  278

Wilczyńska-Borawska M., Stokowska W.: Periodontal disease and atherosclerosis: an underestimated link?  281

Krukowska J., Czernicki J.: Advances in diagnosis of facial nerve paralysis - pathophysiology and clinical symptoms  284  

Fijałkowski M., Graczyk J.: Glucocorticosteroids in the treatment of tuberculous pleurisy  288  

Kościuch J., Chazan R.: The role of viruses in the pathogenesis of obstructive lung diseases  292

Litwin M.: Arterial hypertension as a complication and risk factor of progression of chronic renal failure in children   296

LETTERS TO EDITOR

Zdziarski P., Simon K.: .Rational choice of pharmaceutic products   302

88.


Lindholm B., Waniewski J., Weryński A.: KT/V: dylemat mianownika ..         311

Waniewski J.: Matematyczne modele transportu płynu i substancji w dializie otrzewnowej ..           316    

Baczyński D., Antosiewicz S., Waniewski J., Marciniak M., Wańkowicz Z.: Efektywność automatycznej dializy otrzewnowej: od minimum do optimum  .. 319    

Rutkowski B., Łososowska R., Król E., Kisielnicka E., Zdrojewski Z., Szołkiewicz M., Niewęgłowski T., Chmielewski M., Sucajtys E., Świerczyński J., Korczyńska J., Stelmańska E., Goyke E., Bogusławski W: Patomechanizm hiperlipoproteinemii w przewlekłej niewydolności nerek .          322    

Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Manitius J., Zdrojewski Z., Szołkiewicz M., Bułło B., Lizakowski S., Myśliwska J.,            

Myśliwski A., Bryl E., Trzonkowski P., Bakowska A., Rachoń D.: Wpływ erytropoetyny na układ immunologiczny u chorych z przewlekła niewydolnościa nerek .. 326  

Lichodziejewska-Niemierko M., Bobeł-Olchowik B., Majkowicz M., Afeltowicz Z., Liberek T., Rutkowski B.: Jakość           terapii i jakość życia u chorych w podeszłym wieku leczonych dializa otrzewnowa             330    

Pawlaczyk K., Oko A., Lindholm B., Czekalski S.: Zespół niedożywienie - zapalenie - miażdżyca (zespół MIA)    u chorych z niewydolnościa nerek  .. 334

Oko A., Łochyńska K., Idasiak-Piechocka I., Czekalski S.: Nadciśnienie tętnicze w kłębuszkowym zapaleniu nerek ..344 

Bogdański P., Kujawska-Łuczak M., Łącki J., Pupek-Musialik D.: Ocena stężenia wybranych interleukin, czynnika martwicy nowotworów, insulinemii i leptynemii u otyłych z nadciśnieniem tętniczym ..       347    

Cymerys M., Chyrek R., Bogdański P., Łącki J., Pupek-Musialik D.: Ocena stężeń białek ostrej fazy u osób   z nadciśnieniem tętniczym i otyłościa prosta. . 352    

Bączkowska T., Durlik M., Perkowska A., Sadowska A., Cieciura T., Nowacka-Cieciura E., Pazik J., Matłosz B., Wierzbicki P., Kłosowska D., Nowaczyk M., Lao M.: Cytokiny i czynniki wzrostu w surowicy u biorców nerki allogenicznej a losy przeszczepu (doniesienie wstępne).        356    

Cieciura T., Durlik M., Perkowska-Ptasińska A., Cieciura M., Majchrzak J., Nowacka-Cieciura E., Matłosz B., Baczkowska T, Tronina O., Kozińska-Przybył O., Lao M.: Ocena przydatności oznaczania białek wydalanych z moczem w rozpoznawaniu stopnia zaawansowania zmian naczyniowych towarzyszących przewlekłej nefropatii alloprzeszczepu nerkowego . . 360    

Mróz A., Durlik M., Cieciura T., Lao M.: Cząsteczka rozpadu dopełniacza C4d jako wyznacznik aktywności immunologicznej procesu przewlekłego odrzucania przeszczepu nerkowego...363      

Lewandowska D., Durlik M., Pazik J., Lewandowski Z., Lao M.: Wpływ leczenia lamiwudyna na przebieg przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u biorców nerki allogenicznej...         367    

Lewandowski J.: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: czy widzimy tylko wierzchołek góry lodowej?...371

Cieszanowski A., Gołębiowski M.: Rola angiografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego  . . 377     

Berent H., Kuczyńska K., Wocial B., Dutkiewicz-Raczkowska M., Symonides B.: "Nietradycyjne" czynniki ryzyka miażdżycy u chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej i nadciśnieniem tętniczym ..380           

Kacprzyk F.: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych receptorów dla czynnika martwicy nowotworów u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami ... 383    

Kurnatowska 1., Chrzanowski W., Kacprzyk F., Kurnatowska A.: Wieloogniskowe zarażenia grzybami u poddawanych immunosupresji osób po przeszczepach nerek. . .  388        

Lewański R, Chrzanowski W.: Ocena autonomicznego układu nerwowego za pomocą analizy zmienności rytmu serca i ciśnienia tętniczego u chorych hemodializowanych ...         391

Opis preparatu Eprex® (Epoetinum alfa) firmy Janssen-Cilag .. 394

Lindholm B., Waniewski J., Weryński A.: KT/V: The denominator dilemma .. 311

Waniewski J.: Mathematical models of fluid and solute transport in peritoneal dialysis .. 316

Baczyński D., Antosiewicz S., Waniewski J., Marciniak M., Wańkowicz Z.: Efficacy of automated peritoneal dialysis: from minimum to optimum  319

Rutkowski B., Łososowska R., Król E., Kisielnicka E., Zdrojewski Z., Szołkiewicz M.,Niewęgłowski .T.,. Chmielewski M., Sucajtys E., Świerczyński J., Korczyńska J., Stelmańska E., Goyke E., Bogusławski W : Pathomechanism of hyperlipoproteinemia in chronic renal failure .. 322

Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Manitius J., Zdrojewski Z., Szołkiewicz M., Bulio B., Lizakowski S., Myśliwska J., Myśliwski A., Bryl E., Trzonkowski P., Bakowska A Rachon D:  Influence of erythropoiefin on immunological system of patients with chronic renal failure . . 326

Lichodziejewska-Niemierko M., Bobeł-Olchowik B., Majkowicz M., Afeltowicz Z., Liberek T., Rutkowski B.:.Quality of life and therapy in the elderly patients on chronic peritoneal dialysis ... 330

Pawlaczyk K., Oko A., Lindholm B., Czekalski S.: Malnutrition - inflammation - atherosclerosis (MIA syndrome) in patients with renal failure ..  334

Oko A., Łochyńska K., Idasiak-Piechocka I., Czekalski S.: Arterial hypertension in glomerulonephritis .. 344

Bogdański P., Kujawska-Łuczak M., Łącki J., Pupek-Musialik D.: Evaluation of selected interleukins, tumor necrosis factor, insulin and leptin in obese patients with hypertension  .. 347

Cymerys M., Chyrek R., Bogdański P., Łącki J., Pupek-Musialik D.: Evaluation of acute phase proteins in hypertensive and obese patients..  352

Bączkowska T., Durlik M., Perkowska A., Sadowska A., Cieciura T., Nowacka-Cieciura E., Pazik J., Matłosz B., Wierzbicki P., Kłosowska D., Nowaczyk M,Lao M: Cytokines and growth factors serum level and renal allograft function (preliminary report)... 356

Cieciura T., Durlik M., Perkowska-Ptasińska A., Cieciura M., Majchrzak J., Nowacka-Cieciura E., Matłosz B., Bączkowska T., Tronina O., Kozińska-Przybył O., Lao M.: The usefulness of tubular and glomerular proteinuria measurement in non-invasive diagnosis of vascular changes accompanying chronic allograft nephropathy .. 360

Mróz A., Durlik M., Cieciura T., Lao M.: Complement split product C4d as the indicator of immunological activity in chronic allograft rejection ..  363

Lewandowska D., Durlik M., Pazik J., Lewandowski Z., Lao M.: The influence of lamivudine therapy on the course of chronic hepatitis B in renal allograft recipients .. 367

Lewandowski J.: Renovascular hypertension: is it only the top of iceberg? .. 371

Cieszanowski A., Gołębiowski M.: The role of magnetic resonanse angiography in the diagnosis of renovascular hypertension ..  377

Berent H., Kuczyńska K., Wocial B., Dutkiewicz-Raczkowska M., Symonides B.: Non-traditional atherosclerosis risk factors in patients with renal artery stenosis and hypertension .... 380

Kacprzyk F.: Serum concentration and urinary excretion of soluble receptors for tumor necrosis factor in patients with primary glomerulonephritis ... 383

Kurnatowska I., Chrzanowski W, Kacprzyk F., Kurnatowska A.: Multifocal fungal infections in patients after renal transplantation undergoing immunosuppression .. . 388

Lewański R, Chrzanowski W.: Assessment of autonomic nervous system by spectral analysis of heart rate and blood pressure in hemodialysed patients  .. 391

 

89.


ARTYKUŁ REDAKCYJNY          

Łastowska L., Jabłecka A.: Wybrane zagadnienia terapii genowej w kardiologii  399

 

PRACE ORYGINALNE

Różański J., Kuśmierczyk M., Siudalska H., Matlak K., Sitko T., Juraszyński Z., Hoffman P.: Ocena wczesna i średnioodległa funkcji autograftu płucnego u młodzieży i dorosłych     402    

 

Kubik L., Karpiński M., Kosior J., Orski Z., Parol G., Kiryłów E., Pęcak R.: Znaczenie  rozpoznawczo- -prognostyczne homocysteiny oznaczanej w ostrej fazie zawału .          406    

 

Bilińska M., Tylka E., Tylka J., Piotrowicz R.: Test prowokacji stresem psychicznym u chorych ze stabilną chorobą wieńcową . 412    

 

Mroczko B., Ławicki S., Szmitkowski M., Czygier M., Okulczyk B., Piotrowski Z.: Wybrane cytokiny hematopoetyczne w surowicy chorych na gruczolakoraka jelita grubego        416    

 

Pawlaczyk M., Kistowska M., Poręba E., Filas V., Bręborowicz J., Goździcka-Józefiak A.: Analiza klonalnych rearanżacji genu γ receptora limfocytów T w pierwotnych chłoniakach skóry T-komórkowych  420    

 

Konarzewska B., Szulc A., Galińska B., Rudnik I., Juchnowicz D.: Naruszanie porządku prawnego w grupie chorych na schizofrenię uzależnionych od alkoholu         424    

 

Włodarek D., Pakszys W, Bujko J.: Zakażenie Helicobacter pylori i jego wpływ na chorobę Parkinsona    428    

 

Peregud-Pogorzelski J., Brodkiewicz A., Gontarewicz A., Szychot E., Pawluch L., Machaliński B.: Ocena stanu   immunologicznego dzieci po splenektomii - doniesienie wstępne           432    

 

Wilczyńska M., Pustuła-Mańko E., Stefańczyk L., Maroszyńska I., Biegański T.: Wartość ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie zmian niedokrwienno-niedotlenieniowych u wcześniaków           436

 

PRACE POGLĄDOWE

Nowicka G., Panczenko-Kresowska B.: Flawonoidy - związki o właściwościach antyoksydacyjnych i ich znaczenie w prewencji niedokrwiennej choroby serca . 441    

 

Owecki M., Horst-Sikorska W , Sowiński J.: Molekularne podstawy działania doustnych leków hipoglikemizujących z grupy pochodnych sulfonylomocznika    445    

 

Nowakowska E., Chodera A., Bobkiewicz- -Kozłowska T., Hertmanowska H.: Kwas foliowy - nowe wskazania dla dawno znanego leku . .  449    

 

Januszewicz A., Januszewicz W., Dworzański W, Prejbisz A.: Rzadkie postacie nadciśnienia tętniczego .           452    

 

Ziaja J., Marcinkowski W., Cierpka L., Więcek A.: Wpływ jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki na odległe powikłania cukrzycy u chorych na cukrzycę insulinozależną         455    

 

Skoczyńska A., Hryniewicz W.: Epidemiologia i leczenie zakażeń wywołanych przez Neisseria meningitidis   459    

 

Kleszczewska E., Żmijkowska A.: Rola biologiczna i właściwości wybranych witamin rozpuszczalnych w wodzie           463    

 

Parfieńczyk A., Kiersnowska-Rogowska B., Rogowski F.: Chemokiny i ich udział w migracji komórek białaczkowych          468 

 

Olszewska-Słonina D., Sopońska M., Drewa T., Olszewski K.: Wpływ prostaglandyn na proces tworzenia przerzutównowotworowych . . 471      

Podleśny M.: Kardiomiopatia cukrzycowa  .        476

 

Olakowska E., Pietrucha-Dutczak M., Kotulska K., Marcol W., Lewin-Kowalik J.: Współczesne poglądy na patogenezę chorób demielinizacyjnych. Część II 480    

 

Zalewska A., Napieralska-Krzysiek E.: Zastosowanie dapsonu w chorobach skóry   484 

 

Chrostek L., Szmitkowski M.: Alkohol a ryzyko występowania nowotworów .          487    

 

Serafin-Król M., Ciechomska A., Tłustochowicz W., Jakubowski W., Cholewa M.: Ultrasonografia ręki u chorychna reumatoidalne zapalenie stawów .     491    

 

Woźniacka A., Bogucki A.: Metody leczenia nadmiernej potliwości.         495

EDITORIAL 

Łastowska L., Jabłecka A.: Selected issues of gene therapy in cardiology . 399

 

ORIGINAL PAPERS

Różański J., Kuśmierczyk M., Siudalska H., Matlak K., Sitko T., Juraszyński Z., Hoffman P.: Early and mid-term evaluation of the function of pulmonary autograft in the adolescents and adults             402    

Kubik L., Karpiński M., Kosior J., Orski Z., Parol G., Kiryiów E., Pęcak R.: Diagnostic and prognostic significance of homocysteine determined in acute phase of myocardial infarction       406    

 

Bilińska M., Tylka E., Tylka J., Piotrowicz R.: Mental stress test in patients with stable coronary artery disease .        412    

 

Mroczko B., Ławicki S., Szmitkowski M., Czygier M., Okulczyk B., Piotrowski Z.: Selected hematopoietic cytokines in patients with colorectal cancer . .     416    

 

Pawlaczyk M., Kistowska M., Poręba E., Filas V., Bręborowicz J., Goździcka-Józefiak A.: Analysis of T-cell receptor  y gene rearrangements in primary cutaneous T-cell lymphomas .        420

           

Konarzewska B., Szulc A., Galińska B., Rudnik I., Juchnowicz D.: Alcohol dependence in schizophrenia and legal problems .            424    

 

Włodarek D., Pakszys W., Bujko J.: Infection of Helicobacter pylori and its influence on Parkinson's disease          428    

 

Peregud-Pogorzelski J., Brodkiewicz A., Gontarewicz A., Szychot E., Pawluch L., Machaliński B.: Evaluation of the  immune system following splenectomy in childchood - preliminary report       432    

 

Wilczyńska M., Pustuła-Mańko E., Stefańczyk L., Maroszyńska I., Biegański T.: Usefulness of doppler ultrasound      imaging in monitoring of hypoxic-ischaemic encephalopathy in preterm infants .    436

 

REVIEW PAPERS

Nowicka G., Panczenko-Kresowska B.: Flavonoids - antioxidative compounds and their role in prevention of ischemic heart disease .     441 

 

Owecki M., Horst-Sikorska W., Sowiński J.: Molecular basis of oral hypoglycemic sulfonylureas action  445    

 

Nowakowska E., Chodera A., Bobkiewicz- -Kozłowska T., Hertmanowska H.: New indications for a long known drug .  449    

 

Januszewicz A., Januszewicz W., Dworzański W, Prejbisz A.: Rare forms of hypertension . 452 

 

Ziaja J., Marcinkowski W., Cierpka L., Więcek A.: The influence of simultaneous pancreas and kidney transplantation on long-term diabetic complications in patients with insulin dependent diabetes mellitus 455  

 

Skoczyńska A., Hryniewicz W.: Epidemiology and therapy of infections caused by Neisseria meningitidis . 459  

 

Kleszczewska E., Źmijkowska A.: The biological role and properties of some water soluble vitamins . 463    

 

Parfieńczyk A., Kiersnowska-Rogowska B., Rogowski F.: Chemokines and their participation in leukaemic cells migration .        468    

 

Olszewska-Słonina D., Sopońska M., Drewa T., Olszewski K.: The influence of prostaglandins on metastases development  . .          471    

 

Podleśny M.: Diabetic cardiomyopathy.  476    

Olakowska E., Pietrucha-Dutczak M., Kotulska K., Marcol W., Lewin-Kowalik J.: Current oppinions on the pathogenesis of demyelinating diseases. Part II  .            480    

 

Zalewska A., Napieraiska-Krzysiek E.: Dapsone in skin diseases .         484    

 

Chrostek L., Szmitkowski M.: Alcohol and risk for the cancer            487    

 

Serafin-Król M., Ciechomska A., Tłustochowicz W., Jakubowski W., Cholewa M.: Ultrasonography of the hand   in rheumatoid arthritis          491    

 

Woźniacka A., Bogucki A.: The methods of hyperhidrosis treatment       495