SPIS TREŚCI 2014, Tom 20, Nr 2 / CONTENTS 2014, Vol. 20, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
059-066

Title: Seasonal influenza in children – epidemiology, prophylaxis and treatment

/ Authors: Nitsch-Osuch A., Brydak L.B.

Tytuł: Grypa sezonowa u dzieci – epidemiologia, profilaktyka, leczenie

/ Autorzy: Nitsch-Osuch A., Brydak L.B.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
067-071

Title: The impact of low grade systemic inflammation on multimorbidity and lung function parameters in patient diagnosed with chronic nonallergic asthma

/ Authors: Pawłowicz R., Lindner K., Pupek M., Kątnik-Prastowska I., Panaszek B.

Tytuł: Wpływ małego stopnia systemowego zapalenia na wielochorobowość i parametry funkcji płuc u chorych na astmę oskrzelową przewlekłą niealergiczną

/ Autorzy: Pawłowicz R., Lindner K., Pupek M., Kątnik-Prastowska I., Panaszek B.

072-077

Title: Assessment of prevalence of Legionella pneumophila infections based on microbiological diagnostic tests

/ Authors: Sikora A., Magryś A., Kozioł-Montewka M., Sikora A.

Tytuł: Ocena występowania zakażeń Legionella pneumophila na podstawie mikrobiologicznych badań diagnostycznych

/ Autorzy: Sikora A., Magryś A., Kozioł-Montewka M., Sikora A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
078-081

Title: Case of young woman with Graves’ disease and incomplete distal renal tubular acidosis with severe progress and cardiac arrest

/ Authors: Klimm W., Kade G., Spaleniak S., Dubchak I., Niemczyk S.

Tytuł: Przypadek niekompletnej nerkowej kwasicy cewkowej typu dystalnego o ciężkim przebiegu powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia u młodej kobiety z chorobą Graves-Basedowa

/ Autorzy: Klimm W., Kade G., Spaleniak S., Dubchak I., Niemczyk S.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
082-086

Title: In vitro allergy diagnostics

/ Authors: Skotny A., Kmiecik B., Siwak E., Mędrala W.

Tytuł: Diagnostyka alergii in vitro

/ Autorzy: Skotny A., Kmiecik B., Siwak E., Mędrala W.

087-090

Title: New possibilities to control airway obstruction by indacaterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease

/ Author: Płusa T.

Tytuł: Nowe możliwości kontrolowania obturacji dróg oddechowych przez indakaterol u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

/ Autor: Płusa T.

091-094

Title: Current views on the etiology of sarcoidosis

/ Author: Chełstowska S.

Tytuł: Aktualne poglądy dotyczące etiologii sarkoidozy

/ Autor: Chełstowska S.

095-100

Title: The role of the intestinal microflora in the pathogenesis of obesity and cardiac diseases

/ Authors: Gózd-Barszczewska A., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Barszczewski P., Kozioł M.

Tytuł: Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i chorób kardiologicznych

/ Autorzy: Gózd-Barszczewska A., Kozioł-Montewka M., Sikora A., Barszczewski P., Kozioł M.

101-104

Title: Fidaxomicin – an alternative treatment of gastrointestinal infections caused by Clostridium difficile

/ Authors: Sokołowski R.

Tytuł: Fidaksomycyna – alternatywa leczenia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez Clostridum difficile

/ Autorzy: Sokołowski R.