SPIS TREŚCI 2015, Tom 21, Nr 4 / CONTENTS 2015, Vol. 21, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
145-152

Title: European Antibiotic Awareness Day – important initiative in public health education 

Authors: Mazińska B, Hryniewicz W.

Tytuł: Pokrzywka z zimna

Autorzy: Mazińska B, Hryniewicz W. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
153-160

Title: Assessment diagnostic criteria in patients with different clinical and laboratory manifestations of sensitization to house dust mites efficiency and forecasting allergen specific immunotherapy based on allergies component diagnostic

Authors: Zubchenko SO, Yuriev SD.

Tytuł: Ocena kryteriów diagnostycznych u pacjentów o różnych klinicznych i laboratoryjnych objawach uczulenia na roztocza kurzu domowego i prognozowanie skuteczności immunoterapii alergenowej w oparciu o diagnostykę komponentową alergii 

Autorzy: Zubchenko SO, Yuriev SD.  

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
161-165

Title: Infection of Klebsiella pneumoniae NDM – a case report

Authors: Płusa T, Kłodzińska A, Komaszyńska A, Wyszkowski W, Raszczepkin P.

Tytuł: Zakażenia Klebsiella pneumoniae NDM – opis przypadków 

Autorzy: Płusa T, Kłodzińska A, Komaszyńska A, Wyszkowski W, Raszczepkin P.

166-169

Title: Phlegmona the chest wall and abdominal wall complications, sepsis, pulmonary embolism and sudden cardiac arrest in a patient with diabetes type 2 – a case report 

Authors: Sokołowski R, Toczyska I, Targowski T. 

Tytuł: Ropowica ściany klatki piersiowej oraz powłok brzusznych, powikłana sepsą, zatorem tętnicy płucnej i nagłym zatrzymaniem krążenia u chorej z cukrzycą typu 2 – opis przypadku 

Autorzy: Sokołowski R, Toczyska I, Targowski T. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
170-177

Title: Severe glucocorticosteroid-resistant asthma 

Author: Chazan R.

Tytuł: Astma ciężka steroidooporna 

Autor: Chazan R. 

178-184

Title: Steroid receptors in pregnancy 

Authors: Sipak-Szmigiel O, Daszkiewicz A, Ćwiek D, Zdunek E, Laszczyńska M, Malinowski W. 

Tytuł: Receptory steroidowe w ciąży 

Autorzy: Sipak-Szmigiel O, Daszkiewicz A, Ćwiek D, Zdunek E, Laszczyńska M, Malinowski W. 

185-190

Title: Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing as a global threat

Author: Płusa T. 

Tytuł: Klebsiella pneumoniae wytwarzająca karbapenemazy jako globalne zagrożenie 

Autor: Płusa T. 

191-197

Title: The pathogens that live in the water dangerous to human health 

Authors: Tokarska-Rodak M, Plewik D. 

Tytuł: Patogeny bytujące w wodzie zagrażające zdrowiu człowieka 

Autorzy: Tokarska-Rodak M, Plewik D.