SPIS TREŚCI 2016, Tom 22, Nr 3 / CONTENTS 2016, Vol. 22, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more dostęp IP/ IP access
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
137-142

Title: Evaluation of immune status of lung cancer patients before immunomodulatory treatment 

Authors: Domagała-Kulawik J. 

Tytuł: Ocena stanu układu odporności u chorych na raka płuca przed leczeniem immunomodulującym 

Autorzy: Domagała-Kulawik J. 

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
143-150

Title: Influenza vaccination coverage among seniors aged >65 years in a single primary care setting in 2011-2015

Authors: Nitsch-Osuch A, Karolak K, Sadecka E, Brydak L. 

Tytuł: Stan zaszczepienia przeciw grypie u seniorów wieku >65 lat w wybranej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w latach 2011-2015 

Autorzy: Nitsch-Osuch A, Karolak K, Sadecka E, Brydak L. 

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
151-154

Title: Cardiac tamponade in the course of infective endocarditis – a case report 

Authors: Leyko T, Wojdyga R, Pokłoński J, Winnicka I, Płusa T. 

Tytuł: Tamponada serca w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku 

Autorzy: Leyko T, Wojdyga R, Pokłoński J, Winnicka I, Płusa T. 

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
155-167

Title: The ability to control of community-acquired pneumonia in patients with COPD 

Authors: Płusa T. 

Tytuł: Możliwości kontrolowania zewnątrzszpitalnych zapaleń płuc u chorych na POChP 

Autorzy: Płusa T. 

168-172

Title: The asthma-COPD overlap syndrome

Authors: Hadyś A.

Tytuł: Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autorzy: Hadyś A.

173-178

Title: Medical applications for the contact allergen – diphenylcyclopropenone 

Authors: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

Tytuł: Zastosowanie lecznicze alergenu kontaktowego difenylocyklopropenonu 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T. 

179-185

Title: The use of ultrasonography in the diagnosis and treatment of pain caused by changes in the intervertebral joints of the spine 

Authors: Uszko R. 

Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i leczeniu bólu spowodowanego zmianami w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa 

Autorzy: Uszko R. 

186-191

Title: The legal framework for the diagnostic and therapeutic procedures 

Authors: Siebielska-Gasek M. 

Tytuł: Prawne uwarunkowania postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 

Autorzy: Siebielska-Gasek M.